Дрвени Прозорци

Дрвени прозорци изработени по димензии од ламелирана чамова граѓа со димензии 68/81.